Algemene voorwaarden van:


H.J.C. Stamps h.o.d.n. Wisent

Zuidhollandsedijk 4d

5161HL Sprang-Capelle


Inschrijfnummer K.v.K. voor Zuid West Nederland: 18045891


Artikel 1: Toepasselijkheid, definities


1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en op alle overeenkomsten van koop en

verkoop alsmede alle overeenkomsten van opdracht van H.J.C. Stamps h.o.d.n. Wisent, gevestigd te

Sprang-Capelle, hierna te noemen “Wisent”.

2. De koper c.q. de opdrachtgever zal in het navolgende worden aangeduid als “de wederpartij”. Indien in

het navolgende een bepaling specifiek ziet op de situatie waarin de wederpartij een natuurlijke

persoon is die niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal deze worden aangeduid als

de consument”.

3. Bepalingen die afwijken van deze voorwaarden maken alleen deel uit van de tussen partijen gesloten

overeenkomst indien en voor zover partijen dat uitdrukkelijk schriftelijk zijn overeengekomen.

4. Onder “schriftelijk” wordt in deze algemene voorwaarden tevens verstaan: per e-mail, per fax of enige

andere wijze van communicatie die met het oog op de stand der techniek en de in het maatschappelijk

verkeer geldende opvattingen hiermee gelijk kan worden gesteld.

5. De door Wisent te vervaardigen c.q. te ontwikkelen en/of door de wederpartij aan te leveren

ontwerpen, adviezen, berekeningen, tekeningen, schetsen, rapporten e.d. zullen in het navolgende

worden aangeduid als “de bescheiden”. Onder “de bescheiden” worden in deze algemene

voorwaarden met name schriftelijke bescheiden verstaan. Onder de “schriftelijke” bescheiden worden

tevens verstaan de op andere media vastgelegde werken, zoals op computerschijven, op cd-roms,

diskettes of welke andere gegevensdragers ook. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk

anders zijn overeengekomen.

6. Het mogelijk niet van toepassing zijn van een (deel van een) bepaling van deze algemene

voorwaarden laat de toepasselijkheid van de overige bepalingen onverlet.

7. De wederpartij kan zich niet beroepen op het feit dat de algemene voorwaarden niet ter hand gesteld

zijn indien Wisent dezelfde algemene voorwaarden al meerdere keren aan de wederpartij ter hand

gesteld heeft en hiernaar heeft verwezen.


Artikel 2: Overeenkomsten


1. Mondelinge afspraken binden Wisent eerst nadat deze schriftelijk door Wisent zijn bevestigd dan wel

zodra Wisent met instemming van de wederpartij een aanvang met de uitvoeringshandelingen heeft

gemaakt.

2. Aanvullingen of wijzigingen op de algemene voorwaarden of anderszins wijzigingen of aanvullingen op

de overeenkomst worden eerst na schriftelijke bevestiging door Wisent bindend.


Artikel 3: Aanbiedingen, offertes


1. Alle aanbiedingen, offertes, prijs- c.q. tarieflijsten etc. van Wisent zijn vrijblijvend, tenzij ze een termijn

voor aanvaarding bevatten. Indien een offerte c.q. aanbieding een vrijblijvend aanbod bevat en dit

aanbod wordt door de wederpartij aanvaard, dan heeft Wisent het recht het aanbod binnen 2

werkdagen na ontvangst van de aanvaarding te herroepen.

2. De door Wisent gehanteerde prijzen c.q. tarieven alsmede de in de aanbiedingen, offertes, prijs- of

tarieflijsten e.d. vermelde prijzen c.q. tarieven zijn exclusief BTW en eventuele kosten. Deze kosten

kunnen onder meer bestaan uit transport- of verzendkosten, administratiekosten, invoer- en/of

uitvoerrechten, verzekeringen en declaraties van ingeschakelde derden. Een en ander, tenzij

uitdrukkelijk schriftelijk anders wordt vermeld.

3. Een samengestelde prijsopgave verplicht Wisent niet tot levering van een deel van de in de

aanbieding of offerte begrepen zaken c.q. tot het verrichten van een deel van de overeengekomen

opdracht tegen een overeenkomstig deel van de prijs.

4. Prijzen c.q. tarieven in offertes zijn gebaseerd op bij aanvraag of bestelling door de wederpartij

verstrekte gegevens. Mochten deze gegevens naderhand gewijzigd worden, dan kan dit gevolgen

hebben voor de prijzen c.q. tarieven.

5. Aanbiedingen, offertes en prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen.

6. Indien de aanvaarding van de wederpartij afwijkt van het aanbod, dan is Wisent hieraan niet

gebonden. Er is dan geen overeenkomst tot stand gekomen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk

anders zijn overeengekomen.

7. Getoonde en/of verstrekte monsters en modellen (niet zijnde in opdracht ontwikkelde prototypen of

testopstellingen), voorbeelden van de bescheiden evenals opgaven van capaciteiten, afmetingen,

gewichten en andere omschrijvingen in brochures, promotiemateriaal en/of op de website van Wisent

zijn zo nauwkeurig mogelijk, maar gelden slechts ter aanduiding. Hieraan kunnen geen rechten

worden ontleend, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

8. De in het vorige lid genoemde monsters, modellen en voorbeelden blijven te allen tijde eigendom van

Wisent en dienen op eerste verzoek van Wisent te worden teruggezonden, tenzij partijen uitdrukkelijk

schriftelijk anders zijn overeengekomen.

9. Wisent heeft het recht de kosten die verbonden zijn aan de aanbieding c.q. de offerte bij de

wederpartij in rekening te brengen, mits Wisent de wederpartij vooraf schriftelijk op deze kosten heeft

gewezen.

10. Indien de wederpartij een aanbieding c.q. offerte niet aanvaardt, is hij verplicht op eerste verzoek van

Wisent alle bij de aanbieding c.q. de offerte geleverde bescheiden aan Wisent te retourneren.

11. a. Indien tussen de datum van het sluiten van de overeenkomst en de uitvoering van de

overeenkomst door de overheid en/of vakorganisaties wijzigingen worden gebracht in de lonen,

arbeidsvoorwaarden of sociale verzekeringen e.d., is Wisent gerechtigd de verhogingen aan de

wederpartij door te berekenen. Ingeval tussen voormelde data een nieuwe prijs- c.q. tarieflijst van

Wisent en/of zijn toeleveranciers in werking treden of de kostprijzen van de voor de uitvoering van

de overeenkomst benodigde materialen zijn gewijzigd dan is Wisent gerechtigd de in voornoemde

lijst vermelde prijzen c.q. tarieven en/of de gewijzigde kostprijzen aan de wederpartij in rekening te

brengen.

b. Voor de met de consument gesloten overeenkomst geldt dat prijs- c.q. tariefverhogingen 3

maanden na de totstandkoming van de overeenkomst mogen worden doorberekend c.q. in

rekening gebracht. Bij prijsverhogingen binnen een kortere periode dan 3 maanden is de

consument bevoegd de overeenkomst te ontbinden.


Artikel 4: Inschakeling derden


Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Wisent het recht

bepaalde leveringen door derden te laten verrichten. Een en ander ter beoordeling van Wisent.


Artikel 5: Verplichtingen wederpartij


1. De wederpartij is verplicht alle gegevens, waaronder eventueel door de wederpartij aan te leveren

bescheiden, welke Wisent naar diens oordeel nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst, in

de gewenste vorm en op een nader te bepalen tijdstip aan Wisent te verstrekken.

2. De wederpartij draagt er zorg voor, dat de te verstrekken gegevens juist en volledig zijn. De

wederpartij vrijwaart Wisent voor gevolgen voortvloeiende uit het niet juist en/of onvolledig zijn van de

gegevens.

3. De wederpartij zal Wisent tijdig informeren over ontwikkelingen die binnen zijn organisatie gaande zijn

en relevant zijn of kunnen zijn voor de uitvoering van de overeenkomst.

4. Wisent zal de door de wederpartij aan hem verstrekte gegevens vertrouwelijk behandelen en niet

zonder toestemming van de wederpartij aan derden ter beschikking stellen.

5. Ingeval partijen zijn overeengekomen dat de wederpartij onderdelen, materialen, halffabricaten e.d.

aan Wisent zal aanleveren, dient hij deze tijdig en in goede staat aan Wisent ter beschikking te stellen.

6. Wisent behoudt zich het recht voor de uitvoering van de overeenkomst op te schorten tot het moment

dat de wederpartij aan de in dit artikel genoemde verplichtingen zal hebben voldaan. De hieruit

voortvloeiende vertragingen c.q. de hieruit voortvloeiende kosten zoals de kosten voor het verrichten

van extra werkzaamheden, zijn voor rekening en risico van de wederpartij.
Artikel 6: Levering, (op)leveringstermijn


1. Opgegeven termijnen waarbinnen de zaken dan wel de bescheiden moeten zijn geleverd c.q. de

werkzaamheden in het kader van de verstrekte opdracht moeten zijn verricht, kunnen nimmer worden

beschouwd als fatale termijnen, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Indien Wisent zijn verplichtingen uit de overeenkomst niet c.q. niet tijdig nakomt, dient hij derhalve

schriftelijk in gebreke te worden gesteld, waarbij Wisent nog een redelijke termijn wordt gegund om

zijn verplichtingen alsnog na te komen.

2. Bij levering c.q. de uitvoering van de overeengekomen werkzaamheden in gedeelten wordt elke

levering c.q. fase als een afzonderlijke transactie beschouwd en kan door Wisent per transactie

worden gefactureerd.

3. Het risico betreffende de geleverde zaken gaat over op de wederpartij op het moment van levering.

Onder levering wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: het moment waarop de

te leveren zaken het pand c.q. het magazijn van Wisent verlaten of voor afhalen ter beschikking staan

van de wederpartij.

4. In afwijking van lid 3 van dit artikel wordt bij consumenten in het kader van deze algemene

voorwaarden onder levering verstaan: het moment waarop de zaken feitelijk ter beschikking staan van

de consument.

5. Verzending c.q. transport van de bestelde zaken geschiedt op een door Wisent te bepalen wijze, maar

voor rekening en risico van de wederpartij. Wisent is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard

dan ook, die verband houdt met de verzending c.q. het transport, al dan niet aan de zaken geleden.

Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen.

6. In afwijking van lid 5 van dit artikel geldt voor consumenten dat verzending c.q. transport van de

bestelde zaken voor risico van Wisent is, maar voor rekening van de consument.

7. Indien het niet mogelijk blijkt de zaken aan de wederpartij te leveren c.q. de voor de opdracht

overeengekomen werkzaamheden te verrichten dan wel indien de bestelde zaken niet worden

afgehaald wegens een oorzaak gelegen in de sfeer van de wederpartij, behoudt Wisent zich het recht

voor deze zaken c.q. de voor de opdracht aangeschafte materialen, onderdelen e.d. voor rekening en

risico van de wederpartij op te slaan. Na opslag geldt een termijn van 1 maand waarbinnen de

wederpartij Wisent in staat moet stellen de zaken alsnog te leveren c.q. de werkzaamheden alsnog te

verrichten dan wel waarbinnen de wederpartij de zaken alsnog dient af te halen. Een en ander, tenzij

Wisent uitdrukkelijk schriftelijk een andere termijn heeft gesteld.

8. Indien de wederpartij ook na verloop van de in lid 7 van dit artikel bedoelde termijn in gebreke blijft aan

zijn verplichtingen te voldoen, is de wederpartij in verzuim en heeft Wisent het recht de overeenkomst

schriftelijk en met onmiddellijke ingang, zonder voorafgaande kennisgeving of nadere

ingebrekestelling, zonder rechterlijke tussenkomt en zonder tot vergoeding van schade, kosten en

rente gehouden te zijn, geheel of gedeeltelijk te ontbinden. Wisent is alsdan gerechtigd de zaken c.q.

de voor de uitvoering van de opdracht aangeschafte materialen, onderdelen e.d. aan derden te

verkopen.

9. Het voorafgaande laat de verplichting van de wederpartij de overeengekomen prijs (onder aftrek van

eventuele opbrengsten uit de in het vorige lid van dit artikel bedoelde verkoop), alsmede eventuele

opslag- en/of andere kosten te voldoen onverlet.

10. Wisent is bevoegd om – ter zake de nakoming van financiële verplichtingen van de wederpartij –

vooruitbetaling of zekerheid van de wederpartij te verlangen, alvorens tot levering c.q. uitvoering van

de opdracht over te gaan.


Artikel 7: Voortgang, uitvoering overeenkomst


1. Wisent kan niet eerder verplicht worden met de levering van de zaken c.q. bescheiden c.q. de

uitvoering van de overeengekomen opdracht te beginnen, dan nadat alle daarvoor noodzakelijk

gegevens in zijn bezit zijn en hij de eventueel overeengekomen (vooruit)betaling heeft ontvangen. Bij

hierdoor ontstane vertragingen, zullen de opgegeven (op)leveringstermijnen naar evenredigheid

worden bijgesteld.

2. Wanneer de leveringen c.q. de uitvoering van overeengekomen opdracht door oorzaken buiten de

schuld van Wisent niet normaal of niet zonder onderbreking kunnen c.q. kan geschieden, is Wisent

gerechtigd de daaruit voortvloeiende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen.

3. Indien tijdens de uitvoering van de overeengekomen opdracht blijkt dat deze onuitvoerbaar is, hetzij

ten gevolge van aan Wisent niet bekende omstandigheden hetzij door welke overmacht dan ook, zal


Wisent met de wederpartij in overleg treden over wijziging van de opdracht zodanig, dat de uitvoering

hiervan wel mogelijk zal zijn. Wisent zal de wederpartij daarbij informeren over de eventuele gevolgen

die een wijziging heeft voor het overeengekomen honorarium en/of de overeengekomen

(op)levertermijnen. Een en ander, behoudens wanneer uitvoering van de opdracht ten gevolge van de

onbekende omstandigheden of overmacht nimmer mogelijk zal zijn. Wisent heeft alsdan in ieder geval

recht op volledige vergoeding van de reeds door Wisent verrichte werkzaamheden c.q. gemaakte

kosten.


Artikel 8: Emballage


1. De niet voor eenmalig gebruik bestemde emballage, waarin de zaken worden geleverd, blijft eigendom

van Wisent en mag door de wederpartij niet voor andere doeleinden worden gebruikt, dan waarvoor

ze is bestemd.

2. Wisent is gerechtigd voor deze emballage statiegeld bij de wederpartij in rekening te brengen. Wisent

is verplicht deze emballage terug te nemen, tegen de prijs die de wederpartij in rekening is gebracht.

Een en ander, mits de emballage franco geretourneerd is binnen een door Wisent bepaalde periode

na de leveringsdatum c.q. op een door partijen overeengekomen tijdstip.

3. Indien emballage beschadigd, incompleet of verloren raakt, is de wederpartij voor deze schade

aansprakelijk en vervalt zijn recht op terugbetaling van het statiegeld.

4. Indien de in lid 3 van dit artikel bedoelde schade hoger uitvalt dan het in rekening gebrachte

statiegeld, is Wisent gerechtigd de emballage niet terug te nemen. Wisent kan de emballage dan

tegen kostprijs, verminderd met het reeds betaalde statiegeld, bij de wederpartij in rekening brengen.


Artikel 9: Reclames en retourzendingen


1. De wederpartij is verplicht direct bij het in ontvangst nemen van de geleverde zaken tot controle ervan

over te gaan. Eventuele zichtbare defecten, fouten, onvolkomenheden, gebreken en/of afwijkingen in

aantallen, dienen te worden aangetekend op de vrachtbrief c.q. de begeleidingsbon en onmiddellijk,

maar uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de houdbare zaken, aan Wisent te worden gemeld.

2. Overige reclames dienen per aangetekend schrijven direct na ontdekking aan Wisent te worden

gemeld. Alle gevolgen van het niet direct melden zijn voor risico van de wederpartij. De reclames

dienen in ieder geval binnen 1 jaar na levering aan Wisent te worden gemeld.

3. Indien bovengemelde reclames niet binnen de daar bedoelde termijnen aan Wisent kenbaar zijn

gemaakt, worden de bestelde zaken geacht in goede staat te zijn ontvangen.

4. De bestelde zaken worden in de bij Wisent voorradige verpakkingen geleverd. Geringe afwijkingen ter

zake opgegeven maten, gewichten, aantallen e.d., gelden niet als tekortkoming aan de zijde van

Wisent.

5. Reclames schorten de betalingsverplichting van de wederpartij niet op.

6. Wisent dient in staat te worden gesteld de klacht te onderzoeken. Indien voor het onderzoek naar de

klacht retourzending noodzakelijk blijkt, geschiedt die slechts voor rekening en risico van Wisent

indien laatstgenoemde daarmee vooraf zijn uitdrukkelijke schriftelijke instemming heeft betuigd.

7. In alle gevallen geschiedt retourzending op een door Wisent te bepalen wijze en in de originele

verpakking c.q. emballage.

8. Indien de zaken na aflevering van aard en/of samenstelling zijn veranderd, geheel of gedeeltelijk zijn

be- of verwerkt, beschadigd of overgepakt, vervalt elk recht op reclame.

9. Ingeval van terechte reclames zal de schade worden afgewikkeld krachtens het bepaalde in artikel 12.


Artikel 10: Meer- en minderwerk


1. Meer- en minderwerk dient mondeling of schriftelijk tussen Wisent en de wederpartij overeengekomen

te worden. Mondeling overeengekomen meer- en minderwerk dient schriftelijk door Wisent te worden

bevestigd.

2. Verrekening van meer- en minderwerk vindt in ieder geval plaats:

a. ingeval van wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht;

b. ingeval van onvoorzienbare kostenverhogingen of –verlagingen;

c. in gevallen als in deze voorwaarden bepaald.

3. Verrekening van meer- en minderwerk geschiedt ineens bij afrekening, tenzij partijen uitdrukkelijk

schriftelijk anders zijn overeengekomen.

Artikel 11: Oplevering en goedkeuring


1. Ten aanzien van de door Wisent in opdracht te ontwikkelen zaken is Wisent gehouden de wederpartij

mede te delen dat de ontwikkelde zaak c.q. de tussen partijen overeengekomen conceptversie van de

zaak afgerond en gebruiksklaar is.

2. De zaak c.q. de conceptversie wordt geacht te zijn opgeleverd, indien deze ter beschikking van de

wederpartij is gesteld en de wederpartij de werking van de zaak c.q. de conceptversie heeft

gecontroleerd en goedgekeurd.

3. De zaak c.q. de conceptversie wordt tevens geacht te zijn opgeleverd, indien de wederpartij de zaak

c.q. de conceptversie binnen een termijn van 2 weken na de ter beschikking stelling niet heeft

gereclameerd bij Wisent.

4. Nog niet verrichte c.q. nog niet beëindigde werkzaamheden van de wederpartij of derden (bijvoorbeeld

ten behoeve van een verdere doorontwikkeling van de zaak), welke van invloed zijn op een behoorlijk

gebruik van de zaak c.q. de conceptversie, hebben geen invloed op het gebruiksklaar zijn van het

door Wisent verrichte, met de wederpartij overeengekomen werk.

5. Indien de wederpartij na oplevering door Wisent nog wijzigingen wenst te laten aanbrengen aan de

zaak c.q. aan een reeds goedgekeurde conceptversie, zal dit worden aangemerkt als meerwerk.

Wisent is alsdan gerechtigd de hieruit voortvloeiende kosten en/of de hieraan te besteden tijd bij de

wederpartij in rekening te brengen.


Artikel 12: Aansprakelijkheid en garantie


1. Wisent kwijt zich van zijn taak zoals van een bedrijf in zijn branche mag worden verwacht, maar

aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor schade, met inbegrip van overlijdens- en letselschade,

gevolgschade, bedrijfsschade, winstdervingen en/of stagnatieschade, die het gevolg is van handelen

of nalaten van Wisent, zijn personeel dan wel door hem ingeschakelde derden, tenzij

dwingendrechtelijke bepalingen zich hiertegen verzetten.

2. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te

wijten is aan opzet en/of bewuste roekeloosheid van Wisent en/of zijn leidinggevend personeel.

3. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel wordt de aansprakelijkheid van Wisent,

uit welke hoofde ook, beperkt tot het factuurbedrag van de geleverde zaken c.q. de verrichte opdracht.

4. In afwijking van hetgeen in het vorige lid van dit artikel is bepaald, wordt bij een overeenkomst c.q.

opdracht met een langere looptijd dan 3 maanden, de aansprakelijkheid verder beperkt tot het over de

laatste 3 maanden verschuldigde honorariumgedeelte.

5. Onverminderd het bepaalde in de overige leden van dit artikel, is de aansprakelijkheid te allen tijde

beperkt tot maximaal het bedrag van de door de assuradeur van Wisent in het voorkomende geval te

verstrekken uitkering voor zover Wisent hiervoor verzekerd is.

6. Wisent staat in voor de gebruikelijke normale kwaliteit en deugdelijkheid van het geleverde; de

feitelijke levensduur ervan kan echter nimmer worden gegarandeerd.

7. Indien Wisent voor de productie van de zaken grondstoffen, materialen, onderdelen e.d. van derden

betrekt, baseert Wisent zich ten aanzien van de gedragingen en eigenschappen van deze

grondstoffen, materialen, onderdelen e.d. op de gegevens die door de producent of de leverancier van

die grondstoffen, materialen, onderdelen e.d. aan Wisent zijn verstrekt. Wisent is op grond van het

voorgaande niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan in samenhang met de

verwerkte grondstoffen, materialen, onderdelen e.d..

8. Ingeval door Wisent geleverde zaken door de fabrikant van een specifieke garantie zijn voorzien, zal

die garantie op gelijke wijze tussen partijen gelden. Wisent zal de wederpartij hierover informeren.

9. De wederpartij kan geen rechten ontlenen aan adviezen, informatie e.d. die hij van Wisent heeft

ontvangen die geen directe betrekking hebben op de uitvoering van de overeenkomst.

10. Indien zich – binnen een door Wisent gegeven garantietermijn – in de geleverde zaken en/of

onderdelen zichtbare fouten, onvolkomenheden en/of gebreken voordoen die reeds op het moment

van levering aanwezig moeten zijn geweest, is Wisent gehouden deze zaken en/of onderdelen te

vervangen. De hiermee gemoeide verzendkosten evenals de hiermee gemoeide reiskosten en

arbeidsuren – ingeval de wederpartij er voor kiest de vervangende onderdelen door Wisent te laten

monteren – vallen niet onder voornoemde garantie en zijn voor rekening van de wederpartij.

11. Wisent garandeert niet en wordt nimmer geacht gegarandeerd te hebben dat de geleverde zaken

geschikt zijn voor het doel waarvoor de wederpartij deze wenst te gebruiken, doen gebruiken,

bewerken of verwerken, tenzij dit uitdrukkelijk schriftelijk door Wisent aan de wederpartij werd

medegedeeld.

12. De wederpartij verliest diens rechten jegens Wisent, is aansprakelijk voor alle schade en vrijwaart

Wisent tegen iedere aanspraak van derden ter zake van schadevergoeding indien en voor zover:

a. voormelde schade is ontstaan door ondeskundig en/of met instructies, adviezen,

gebruiksaanwijzingen e.d. van Wisent strijdig gebruik en/of ondeskundige bewaring (opslag) van

de geleverde zaken door de wederpartij;

b. voormelde schade is ontstaan door fouten, onvolledigheden of onjuistheden in gegevens,

materialen, informatiedragers e.d. die door of namens de wederpartij aan Wisent zijn verschaft

en/of voorgeschreven;

c. voormelde schade is ontstaan doordat de wederpartij onvoldoende of onjuiste informatie aan

Wisent heeft verstrekt en Wisent de te verrichten werkzaamheden op voornoemde informatie heeft

gebaseerd en/of uitgevoerd.


Artikel 13: Honorarium opdracht


1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, zal Wisent de overeengekomen

opdracht uitvoeren tegen een vast honorarium.

2. Wisent is gerechtigd een vast overeengekomen honorarium te verhogen indien tijdens de uitvoering

van de overeenkomst blijkt dat de oorspronkelijk overeengekomen dan wel verwachte hoeveelheid

werk in onvoldoende mate door partijen werd ingeschat bij het sluiten van de overeenkomst, deze

onjuiste inschatting niet te wijten is aan een toerekenbare tekortkoming van Wisent en in redelijkheid

niet van Wisent kan worden verlangd de werkzaamheden te verrichten tegen het overeengekomen

honorarium.

3. Ingeval partijen voor de uitvoering van een overeengekomen opdracht een uurtarief zijn

overeengekomen is het honorarium dat bij de wederpartij in rekening wordt gebracht, berekend op

basis van het aantal bestede uren, onder toepassing van het overeengekomen uurtarief.

4. De uurtarieven gelden voor normale werkdagen waaronder wordt verstaan: maandag tot en met

vrijdag van 09.00 uur tot en met 16.00 uur, met uitzondering van de in Nederland algemeen erkende

feestdagen.

5. Bij spoedopdrachten alsmede ingeval de werkzaamheden op verzoek van de wederpartij dienen

plaats te vinden buiten de in lid 4 van dit artikel genoemde werkdagen, is Wisent gerechtigd de

volgende toeslagen aan de wederpartij te berekenen over het overeengekomen uurtarief:

a. op werkdagen: 30% toeslag;

b. op zaterdag: 50% toeslag;

c. op zondag: 100% toeslag.


Artikel 14: Betaling, facturering


1. Wisent is gerechtigd vooruitbetaling te verlangen van de voor de te leveren zaken c.q. de

overeengekomen opdracht verschuldigde vergoeding. Ingeval er sprake is van een overeenkomst met

een consument, zal Wisent maximaal 50% van de verschuldigde vergoeding vooruit in rekening

brengen.

2. Afhankelijk van de omvang van een overeengekomen opdracht vindt facturering van het verschuldigde

honorarium op de volgende wijze plaats:

a. 60% van het overeengekomen bedrag bij opdracht;

b. 30% van het overeengekomen bedrag bij aanvang van de werkzaamheden;

c. 10% bij oplevering.

3. Betaling dient binnen 14 dagen na de factuurdatum te geschieden, tenzij partijen uitdrukkelijk

schriftelijk anders zijn overeengekomen.

4. Indien een factuur na het verstrijken van de het vorige lid van dit artikel bedoelde termijn niet volledig

is betaald:

a. zal de wederpartij aan Wisent een vertragingsrente verschuldigd zijn ter grootte van 2% per

maand cumulatief te berekenen over de hoofdsom. Gedeelten van een maand worden in deze als

volle maanden berekend;

b. zal de wederpartij, na daartoe door Wisent te zijn gemaand, ter zake van buitengerechtelijke

kosten minimaal verschuldigd zijn 15% van de som van de hoofdsom en de vertragingsrente met

een absoluut minimum van € 150,00;

c. heeft Wisent het recht, voor elke aan de wederpartij verzonden betalingsherinnering, aanmaning

e.d., een bedrag van tenminste € 20,00 ter zake administratiekosten bij de wederpartij in rekening

te brengen. Wisent zal dit in de overeenkomst en/of op de factuur vermelden.

5. Ter keuze van Wisent kan in voorgaande of daarmee overeenstemmende omstandigheden, zonder

nadere ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de overeenkomst geheel of gedeeltelijk worden

ontbonden, al dan niet gecombineerd met een eis tot schadevergoeding.

6. Indien de wederpartij niet tijdig aan diens betalingsverplichtingen heeft voldaan, is Wisent bevoegd de

nakoming van de jegens de wederpartij aangegane verplichtingen tot levering op te schorten totdat de

betaling is geschied of deugdelijke zekerheid hiervoor is gesteld. Hetzelfde geldt reeds vóór het

moment van in verzuim zijn indien Wisent het redelijke vermoeden heeft dat er redenen zijn om aan de

kredietwaardigheid van de wederpartij te twijfelen.

7. Door de wederpartij gedane betalingen strekken steeds ter afdoening van alle verschuldigde rente en

kosten en strekken vervolgens ter afdoening van opeisbare facturen die het langst openstaan, tenzij

de wederpartij bij betaling uitdrukkelijk schriftelijk vermeldt dat de voldoening betrekking heeft op een

latere factuur.

8. a. Indien de wederpartij, uit welken hoofde ook, één of meer tegenvorderingen op Wisent heeft, dan

ziet de wederpartij af van het recht op verrekening. Genoemde afstand van het recht op

verrekening geldt eveneens indien de wederpartij (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt

of in staat van faillissement wordt verklaard.

b. Het bepaalde onder sub a. van dit artikellid is niet van toepassing op overeenkomsten met de

consument.


Artikel 15: Intellectuele eigendomsrechten


1. Wisent is en blijft rechthebbende op alle rechten van intellectuele eigendom die rusten op c.q. verband

houden met c.q. behoren bij de door Wisent geproduceerde en ontwikkelde zaken en de hieraan ten

grondslag liggende bescheiden, ongeacht of deze zaken en/of bescheiden in opdracht van de

wederpartij zijn geproduceerd. Een en ander, tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn

overeengekomen.

2. De uitoefening van de in het vorige lid vermelde rechten zijn zowel voor als na de levering van de

zaken uitdrukkelijk en uitsluitend aan Wisent voorbehouden.

3. Door het verstrekken van gegevens aan Wisent verklaart de wederpartij dat geen inbreuk op het

auteursrecht of enig ander intellectueel eigendomsrecht van derden wordt gemaakt en vrijwaart hij

Wisent in en buiten rechte voor alle gevolgen die hieruit voor Wisent kunnen voortvloeien.


Artikel 16: Eigendomsvoorbehoud


1. Wisent behoudt zich de eigendom van geleverde en te leveren zaken voor tot het tijdstip waarop de

wederpartij aan diens ermee verbandhoudende betalingsverplichtingen jegens Wisent heeft voldaan.

Die betalingsverplichtingen bestaan uit het betalen van de koopprijs, vermeerderd met vorderingen ter

zake van verrichte werkzaamheden die met die levering verband houden alsmede vorderingen ter

zake, een eventuele, schadevergoeding wegens tekortschieten in de nakoming van verplichtingen aan

de zijde van de wederpartij.

2. Zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust, mogen door de wederpartij slechts in het kader van de

normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht.

3. Ingeval Wisent een beroep doet op het eigendomsvoorbehoud, geldt de ter zake gesloten

overeenkomst als ontbonden, onverminderd het recht van Wisent vergoeding van schade, gederfde

winst en interest te vorderen.

4. De wederpartij is verplicht Wisent terstond schriftelijk op de hoogte te stellen van het feit dat derden

rechten doen gelden op zaken waarop krachtens dit artikel een eigendomsvoorbehoud rust.

5. De wederpartij is tot het tijdstip waarop hij aan al zijn betalingsverplichtingen jegens Wisent heeft

voldaan, verplicht om de zaken waarop een eigendomsvoorbehoud rust zorgvuldig en als herkenbaar

eigendom van Wisent te bewaren.

6. De wederpartij dient de zaken die onder eigendomsvoorbehoud zijn geleverd te verzekeren en

verzekerd te houden gedurende de periode dat het eigendomsvoorbehoud erop rust. De wederpartij

dient de polis van deze verzekering op eerste verzoek van Wisent ter inzage te geven.


Artikel 17: Pand


1. Tot het tijdstip waarop de wederpartij volledig aan diens ermee verbandhoudende

betalingsverplichtingen jegens Wisent heeft voldaan, is de wederpartij niet bevoegd om:

a. de zaken aan derden in onderpand te geven;

b. een bezitloos pandrecht op de zaken te vestigen;

c. de zaken voor opslag in de feitelijke macht van één of meerdere financiers te brengen.

2. Handelt de wederpartij in strijd met het vorige lid, dan zal dat worden aangemerkt als een

toerekenbare tekortkoming aan diens zijde. Wisent kan dan, zonder tot enige ingebrekestelling te zijn

gehouden, zijn verplichtingen uit de overeenkomst opschorten dan wel de overeenkomst ontbinden,

onverminderd het recht van Wisent op vergoeding van schade, gederfde winst en rente.


Artikel 18: Faillissement, beschikkingsonbevoegdheid e.d.


1. Onverminderd het bepaalde in de overige artikelen van deze voorwaarden wordt de tussen de

wederpartij en Wisent gesloten overeenkomst ontbonden zonder dat rechterlijke tussenkomst en

zonder dat enige ingebrekestelling zal zijn vereist, op het tijdstip waarop de wederpartij:

a. in staat van faillissement wordt verklaard;

b. (voorlopige) surséance van betaling aanvraagt;

c. door executoriale beslaglegging wordt getroffen;

d. onder curatele of onder bewind wordt gesteld;

e. anderszins de beschikkingsbevoegdheid of handelingsbekwaamheid met betrekking tot diens

vermogen of delen ervan verliest.

2. Het in lid 1 van dit artikel bepaalde is van toepassing, tenzij de curator of de bewindvoerder de uit de

overeenkomst voortvloeiende verplichtingen als boedelschuld erkent.


Artikel 19: Overmacht


1. Ingeval er sprake is van overmacht is Wisent gerechtigd de overeenkomst te ontbinden dan wel de

nakoming van zijn verplichtingen jegens de wederpartij voor een redelijke termijn op te schorten

zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

2. Onder overmacht wordt in het kader van deze algemene voorwaarden verstaan: een niettoerekenbare tekortkoming aan de zijde van Wisent, van de door hem ingeschakelde derden of

toeleveranciers of een andere gewichtige reden aan de zijde van Wisent.

3. Indien er sprake is van overmacht als de overeenkomst ten dele is uitgevoerd, is de wederpartij

gehouden zijn verplichtingen jegens Wisent tot aan dat moment na te komen.

4. Als omstandigheden waarin sprake zal zijn van overmacht zullen onder meer worden verstaan: oorlog,

oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting

door werknemers of dreiging van deze e.d. omstandigheden, verstoring van de ten tijde van het

aangaan van de overeenkomst bestaande valutaverhoudingen, bedrijfsstoringen door brand,

natuurverschijnselen, door weersomstandigheden c.q. wegblokkades e.d. ontstane

transportmoeilijkheden en leveringsproblemen, ongeval of andere voorvallen.


Artikel 20: Annulering opdracht


1. Ingeval de wederpartij een overeengekomen opdracht wenst te annuleren, is Wisent gerechtigd

hiervoor de volgende kosten aan de wederpartij in rekening te brengen:

a. ingeval van annulering tot 8 weken voor aanvang van de uitvoering van de opdracht: 10% van het

overeengekomen honorarium;

b. ingeval van annulering tot 6 weken voor aanvang van de uitvoering van de opdracht: 25% van het

overeengekomen honorarium;

c. ingeval van annulering tot 4 weken voor aanvang van de uitvoering van de opdracht: 35% van het

overeengekomen honorarium;

d. ingeval van annulering tot 2 weken voor aanvang van de uitvoering van de opdracht: 45% van het

overeengekomen honorarium;

e. ingeval van annulering tot 1 week voor aanvang van de uitvoering van de opdracht: 55% van het

overeengekomen honorarium.


2. Bij annulering minder dan 1 week voor aanvang van de uitvoering van de opdracht kan Wisent –

afhankelijk van het tijdstip van annulering binnen deze week – tot 95% van het overeengekomen

honorarium aan de wederpartij in rekening brengen.

3. Ingeval partijen uitvoering van de opdracht op nacalculatiebasis tegen een uurtarief zijn

overeengekomen, dient onder “het overeengekomen honorarium” zoals vermeld in de voorgaande

leden van dit artikel te worden begrepen: het totaalbedrag dat is gemoeid met het door Wisent in

redelijkheid ingeschatte aantal benodigde uren voor de volledige uitvoering van de opdracht.

4. Onverminderd het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel is de wederpartij bij annulering van

de opdracht in ieder geval te allen tijde gehouden de kosten van de al door Wisent ten behoeve van

de opdracht aangeschafte materialen te vergoeden.

5. De wederpartij is tegenover de derden aansprakelijk voor de gevolgen van de annulering en vrijwaart

Wisent ter zake.


Artikel 21: Toepasselijk recht/ bevoegde rechter


1. Op de tussen Wisent en de wederpartij gesloten overeenkomst is uitsluitend Nederlands recht van

toepassing. De geschillen die uit deze overeenkomst voortvloeien zullen eveneens naar Nederlands

recht worden beslecht.

2. In afwijking van het bepaalde in lid 1 van dit artikel zullen de goederenrechtelijke gevolgen van een

eigendomsvoorbehoud van voor uitvoer bestemde zaken, ingeval het rechtsstelsel van het land c.q.

de staat van bestemming van de zaken gunstiger is voor Wisent, door dat recht worden beheerst.

3. Eventuele geschillen zullen worden beslecht door de bevoegde Nederlandse rechter, zij het dat

Wisent de bevoegdheid toekomt een zaak aanhangig te maken voor de bevoegde rechter in de plaats

waar Wisent is gevestigd, tenzij de kantonrechter ter zake bevoegd is.

4. Voor geschillen met de consument geldt dat, binnen 1 maand nadat Wisent aan hem kenbaar heeft

gemaakt dat de zaak aan de rechter in de vestigingsplaats van Wisent zal worden voorgelegd, de

consument kenbaar kan maken dat hij kiest voor beslechting van het geschil door de wettelijk

bevoegde rechter.

5. Met betrekking tot geschillen die voortvloeien uit de overeenkomst gesloten met een wederpartij die

gevestigd is buiten Nederland, is Wisent gerechtigd te handelen conform het bepaalde in lid 3 van dit

artikel of – naar zijn keuze – de geschillen aanhangig te maken bij de bevoegde rechter in het land c.q.

de staat waar de wederpartij gevestigd is.


Datum: 5 September 2022